Thứ sáu, ngày 12 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 20/03/2023


Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước xã Hòa Tiến năm 2023

nhung-qua-ngot-sau-thuc-hien-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2011-2020
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) toàn diện, đồng bộ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách tài chính công. Phát triển Chính quyền điện tử phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số bảo đảm thống nhất, kết nối, liên thông và đồng bộ. 

2. Yêu cầu

 - Các ban, ngành, đoàn thể xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai thực hiện. Gắn kết chặt chẽ việc triển khai nhiệm vụ CCHC với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023. 

 - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

 - Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc của huyện trong giải quyết TTHC.

 - Triển khai đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã.

 II. CHỦ ĐỀ VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Chủ đề CCHC trong năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chuyển đổi số toàn diện”.

1.  Có sáng kiến hoặc có giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan.

2.  100% văn bản quy phạm pháp luật của xã cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất theo các văn bản của Trung ương, có tính khả thi cao, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận. 

3.  Bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

4. 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được công khai, minh bạch theo quy định.

5. Không có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

6. 100% hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn đều phải có giải trình trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

7. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật trên Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate).

8. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đảm bảo theo Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về ban hành quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

9. Hoàn thành số hoá 60% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

10. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

11. Từ 20% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến trở lên (số hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm đạt từ 20% trở lên).

12. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình của dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 80% trở lên. Cụ thể là số hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình của dịch vụ công trực tuyến toàn trình (không sử dụng bản giấy) trên tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của dich vụ công trực tuyến toàn trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến) đạt từ 80% trở lên.

13. 90% số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến.

14. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

15. 60% hồ sơ công việc được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo 
quy định.

16. 100% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

17. 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

18. Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan đơn vị, địa phương.

19. Hoàn thành xử lý 100% kiến nghị, vướng mắc trong thực hiện CCHC của CBCCVC (nếu có).

20. Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) xã tăng 1 - 2 bậc so với năm 2022. Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Đảm bảo tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC 2023 của xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó các bộ phận chuyên môn cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của xã, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành.

b) Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, trong đó người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ nhiệm vụ CCHC thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

c) Triển khai đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã.

d) Xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã (SIPAS) năm 2023. 

đ) Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ Nhân dân. 

e) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp.

f) Tiếp tục tăng cường công tác giám sát; kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất. 

 2. Cải cách thể chế

a) Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản QPPL trên địa bàn xã, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, khả thi. 

b) Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành trên trên Cổng/Trang thông tin điện tử (TTĐT) của xã theo quy định để phục vụ việc tra cứu, áp dụng và thực hiện của cơ quan, tổ chức, công dân.

d) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đảm bảo các văn bản QPPL của xã phù hợp với hệ thống pháp luật và điều kiện thực tế của xã. Trọng tâm năm 2023 là triển khai thực hiện hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2019-2023 theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Ea Kênh.

đ) Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2019 - 2023.

e) Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2023; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật; khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; phổ biến pháp luật, hướng dẫn về theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2023 đúng quy định.

3. Cải cách TTHC

a) Kiểm soát chặt chẽ TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới công bố phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

b) Rà soát, đơn giản hóa TTHC

 - Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn xã năm 2023. Kịp thời cập nhật các TTHC do Trung ương, của tỉnh công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để công bố danh mục theo quy định; công khai, minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

 - Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện. 

c) Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 7201/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

d) Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã.

 đ) Tăng cường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. 

e) Thực hiện việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan để xảy ra việc CBCC thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

f) Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn. 

g) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC.

h) Tăng cường ứng dụng thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

i) Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với quy định về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị thông qua Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ (Cổng Dịch vụ công quốc gia).

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế.

 5. Cải cách chế độ công vụ

Rà soát, xác định và lập danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. 

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của CBCC trong cơ quan.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục đổi mới hoạt động điều hành thu, chi ngân sách, phương án huy động các nguồn lực cho ngân sách, đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử

Đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng đã triển khai một cách có hiệu quả: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử xã, Cổng dịch vụ công trực tuyến… bảo đảm an toàn thông tin khi trao đổi văn bản trên môi trường mạng.

Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử xã, nhất là thông tin về CCHC, quy định hành chính, TTHC đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thuận tiện trong truy cập, khai thác.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với chương trình CCHC. Tiếp tục triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo chỉ đạo của Chính phủ; tích hợp cổng thanh toán trực tuyến; tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp giải pháp xác thực điện tử tập trung; từng bước số hóa các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đồng thời tăng cường số hóa hồ sơ của các tổ chức, công dân.

Ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị, tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình TTHC. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, Cổng Dịch vụ công trực tuyến đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp – hộ tịch

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế. Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các quy định thực hiện nhiệm vụ này. Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III, năm báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của huyện. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND theo quy định. 

- Chủ động tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến nhiệm vụ cải cách thể chế. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

2. Công chức Văn phòng – Thống kê

- Chủ trì tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ; có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định thực hiện các nhiệm vụ này. Phát hiện kịp thời những sai sót, thực hiện không đúng quy định của cơ quan khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ này; kịp thời xử lý, hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề thực hiện trái với quy định phát hiện qua kiểm tra. 

- Chủ động tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về CCHC của xã. Phối hợp với các bộ phận có liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, các chương trình, kế hoạch về CCHC của xã đảm bảo hiệu quả.

- Chủ động phối hợp các ngành liên quan thường xuyên kiểm về thực hiện CCHC, giờ làm việc, đạo đức công vụ bằng nhiều hình thức; thực hiện kết luận kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với những cá nhân có tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng.

- Tham mưu UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn xã.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền CCHC, thu hút sự quan tâm của các ngành, các đoàn thể tham gia vào công tác tuyên truyền CCHC.

- Tham mưu xác định Chỉ số CCHC (PAR Index) trên địa bàn xã.

- Chủ trì triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và dịch vụ công.

- Định kỳ hàng quý, năm báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của xã.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu UBND xã triển khai cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ; tham mưu ban hành các Kế hoạch đúng thời gian quy định; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định thực hiện nhiệm vụ này. Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III, năm báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của huyện.

3. Công chức Kế toán –ngân sách

Chủ trì, tham mưu UBND xã thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận thực hiện nhiệm vụ này; Chủ trì, tham mưu UBND xã thực hiện nhiệm vụ về thu hút đầu tư; giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; phát triển doanh nghiệp; mức độ thực hiện các Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND xã giao. Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III, năm báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tài chính công để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của huyện. 

4. Công chức Văn hóa - Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT hiện đại hóa công tác hành chính; gắn kết ứng dụng CNTT trong CCHC với nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại địa phương theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn cập nhật các TTHC đủ điều kiện để công khai lên Hệ thống iGate, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, theo dõi và tham mưu UBND xã chỉ đạo kịp thời về việc hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã.

- Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III, năm báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của huyện.

- Chủ trì, phối hợp với Ban biên tập xã, Đài truyền thanh xã thực hiện công tác truyền thông về CCHC.

5. Ban biên tập xã, Đài truyền thanh xã

- Chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan để kịp thời cập nhật tin, bài về công tác CCHC hàng ngày, hàng tuần trên Đài Truyền thanh. 

- Thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông tin kịp thời về việc triển khai CCHC của huyện, xã.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của xã

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong công tác truyền thông nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với công tác cải CCHC, đồng thời giám sát việc thực hiện công tác CCHC, nhất là giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các ban, ngành, đoàn thể phản ánh về văn phòng – thống kê xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch CCHC của UBND xã Hòa Tiến năm 2023 kính gửi phòng nội vụ huyện và các ban, ngành đoàn thể của UBND xã./.

Nguồn Tin:
In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang